Coronavirus: steunmaatregelen - FIBORO - JUBOFISC I Boekhouding & Fiscaliteit I Rumst - Meerhout

Welkom bij FIBORO & JUBOFISC boekhoudkantoren
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Markt 11
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

0478/27.32.61
info@jubofisc.be
Ga naar de inhoud
Coronavirus: zo vraag je de steunmaatregelen aan
De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie en brengt tal van ondernemers in moeilijkheden. De overheid heeft een aantal steunmaatregelen uitgewerkt. Een overzicht:

1. Je wordt zelf ziek
Het is uiteraard niet uitgesloten dat je zelf ziek wordt. In dat geval ben je arbeidsongeschikt. Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds.

HOE AANVRAGEN: Contacteer zo snel mogelijk uw dokter en uw ziekenfonds. Want de uitkering van het ziekenfonds wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop je dokter je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitschrijft.


2. Ondernemingen die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen beroep doen op:
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona
  • Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen door corona.

Wanneer uw onderneming nog geen erkenning heeft als "onderneming in moeilijkheden" dan kan men in afwachting van deze erkenning tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht inroepen.

HOE AANVRAGEN: neem contact op met het loonsecretariaat om samen met hen aangifte in te dienen.


3. Fiscale steunmaatregelen van de FOD Financiën
  • Gespreide betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting zonder boetes of nalatigheidsinteresten (geldig tot en met 30 juni 2020)
  • Gespreide betaling van de BTW zonder boetes of nalatigheidsinteresten (geldig tot en met 30 juni 2020)
  • Gespreide betaling van de bedrijfsvoorheffing zonder boetes of nalatigheidsinteresten (tot en met 30 juni 2020)

Je moet wel kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus. Je krijgt antwoord binnen de 30 dagen na je aanvraag.4. De "corona-hinderpremie"
De premie is bestemd voor ondernemingen die VERPLICHT worden tot sluiting. De premie wordt toegekend per onderneming. Niet iedereen heeft recht op de hinderpremie. De voorwaarden kan je hier raadplegen.


Hoeveel bedraagt de premie?
  • eenmalig 4.000 euro
  • daarna 160 euro per extra dag van verplichte sluiting

HOE AANVRAGEN: via deze link en dit voor 5 mei 2020.


5. Overbruggingsrecht voor zelfstandigen (aka werkloosheidsuitkering voor zelfstandige)
Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht. De stopzetting moet hierbij wel langer dan een week duren. De financiële steun bedraagt 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast.

Op 25 maart werd er beslist dat zelfstandigen in bijberoep OOK in aanmerking komen voor de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep. Concreet wil dit zeggen:
 • Voor diegene die reeds sinds 2017 of eerder zelfstandige zijn: indien zij op basis van hun referte-inkomen van 3 jaar geleden (= 2017) wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de tijdelijke crisismaatregel genieten.
 • Voor diegene die gestart zijn in 2018 of later: u betaald voorlopige bijdragen. Zijn die voorlopige bijdragen lager dan het bedrag van de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep, en u zou vrijwillig toch meer betalen, dan komt u alsnog NIET in aanmerking.

Voor diegene die er recht op hebben maakt het feit dat zij daarnaast ook (al) een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten niet uit (het is dus combineerbaar).

HOE AANVRAGEN: u bent aangesloten bij:

6. Betalingsuitstel van de sociale bijdragen als zelfstandigen
Elke zelfstandige, zowel in hoofdberoep als in bijberoep, die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun sociale bijdragen uit te stellen. De maatregel geldt voor de bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Om van deze maatregel te genieten dien je uw aanvraag in te dienen:
  • vóór 31 maart 2020 als je uitstel wil vragen voor het eerste kwartaal van 2020,
  • vóór 15 juni 2020 voor het betalingsuitstel van het tweede kwartaal van 2020.

HOE AANVRAGEN: via de website van uw verzekeringsfonds:
 • Xerius
 • Acerta
 • Liantis: zij voorzien dat een aanvraag moet gebeuren per mail: stuur hiervoor een e-mail (adres terug te vinden op uw laatste afrekening) met vermelding van:
    1. aanvraag betalingsuitstel coronavirus
    2. uw naam, voornaam en woonplaats
    3. uw klantnummer (kan je terugvinden op uw afrekening)
    4. uw ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf
    5. de sector waarin je actief bent

Wordt de aanvraag aanvaard dan krijg je één jaar uitstel om je bijdragen te betalen.


7) Vrijstelling omwille van “tijdelijke financiële moeilijkheden” voor de sociale bijdragen van het 1ste en 2de kwartaal van 2020:
Let op: een vrijstelling is niet hetzelfde als uitstel (cfr. punt 6 hierboven). Het betreft hier immers om een effectieve “kwijtschelding”

Concreet:
 • Aanvragen kan vanaf het 2de kwartaal.
 • Aanvraag voor toekomstige kwartalen is NIET mogelijk.
 • Enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen een vrijstelling aanvragen.
 • Indien positief advies voor bv. 2 kwartalen = geen opbouw van pensioenrechten (is voorlopig en kan nog bijgestuurd worden omwille van coronavirus).
 • Starters kunnen ook een vrijstelling aanvragen. (je hoeft dus niet reeds 4 kwartalen actief te zijn).
 • Combinatie met het overbruggingsrecht is mogelijk.
 • Loon mag blijven doorlopen bij een aanvraag tot vrijstelling, het is aan uzelf om te bewijzen dat op basis van gewijzigde inkomsten/onkosten u zich in “tijdelijke” economische/ financiële problemen bevindt waardoor het onmogelijk is of op zijn minst heel moeilijk is om uw sociale bijdragen te blijven betalen. De gemakkelijkste manier is in een word-document uw motivatie uit te schrijven en up te loaden naar uw sociaal verzekeringsfonds.

Er is ondertussen een vereenvoudigd aanvraagformulier. Dit vereenvoudigd aanvraagformulier kan men enkel gebruiken voor de aanvraag vrijstelling kwartaal 1 en kwartaal 2 van 2020 + de regularisatiebijdragen van inkomsten 2018 met vervaldatum 31/03/2020 en 30/06/2020. Indien toch aanvraag vrijstelling voor andere kwartalen, moeten de “gewone” vrijstellingsformulieren’ gebruikt worden.

Om de aanvraag in te dienen heb je twee opties:
 1. Rechtstreeks indienen bij de FOD Sociale Zekerheid
 2. Als klant van:
   1. Xerius
   2. Liantis
   3. Acerta

Tip: Wanneer je de aanvraag rechtstreeks online indient bij de overheid en een mail stuurt naar: mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be, komt er sneller een beslissing.


8. Crisiswaarborg en of uitstel/verlenging van betaling leningen
Indien je uw kredieten door de financiële impact (tijdelijk) niet kan betalen, kan u op uw bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Verder is er ook voorzien dat je een uitstel/verlenging kan vragen van uw persoonlijke en/of professionele leningen aan uw kredietinstelling.

HOE AANVRAGEN: het is aangewezen hiervoor telefonisch contact op nemen met uw kredietinstelling of leasingmaatschappij.
Publicatiedatum: 16 maart 2020, laatst gewijzigd: 27 maart 2020
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Markt 11
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten
info@jubofisc.be
0478/27.32.61
Terug naar de inhoud