Disclaimer - FIBORO - JUBOFISC I Boekhouding & Fiscaliteit I Rumst - Meerhout

Welkom bij FIBORO & JUBOFISC boekhoudkantoren
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout

Nieuwstraat 133
2840 Rumst
014/300.260
info@fiboro.be

0478/27.32.61
info@jubofisc.be
Ga naar de inhoud
Privacy- en cookiebeleid
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hiernavermelde voorwaarden. Door het loutere gebruik van de website wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.

Deze website (ook wel "Applicatie" genoemd) host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

Eigenaar- en verwerkingsverantwoordelijke:
FISCAAL&BOEKHOUDKANTOOR ROELS BVBA
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout (Belgium)
info@fiboro.be

Soorten verzamelde gegevens
Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: cookie, gebruiksgegevens, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en activiteit. De volledige informatie over elk soort verzamelde persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de gegevensverzameling wordt weergegeven. Persoonsgegevens kunnen door de gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Applicatie gevraagde gegevens verplicht en als u deze gegevens niet verstrekt, kan deze Applicatie haar diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, kunnen gebruikers kiezen of ze deze gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de dienst. Als gebruikers niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de eigenaar.

Het gebruik van cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Applicatie en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode
De eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens zonder toestemming te voorkomen. De verwerking van de gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de eigenaar kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de eigenaar als gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking
De eigenaar mag persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:
 • gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven (Opmerking: in bepaalde rechtsgebieden mag de eigenaar mogelijk persoonsgegevens verwerken totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens);
 • het verstrekken van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar of van derden.

In ieder geval is de eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie
De gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de gegevens van de gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven gegevens, kunnen gebruikers het artikel met details over de verwerking van persoonsgegevens raadplegen. Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de eigenaar zijn genomen om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd
Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom geldt het volgende:
 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de eigenaar en de gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.

De eigenaar kan worden toegestaan om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de eigenaar verplicht zijn om persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking
De gegevens ten aanzien van de gebruiker worden verzameld zodat de eigenaar zijn diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: weergave van content van externe platforms, analyses, contact met de gebruiker en interactie met externe sociale netwerken en platforms.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:
 • Analyses: de diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen. Google Analytics (Google Inc.). Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze Applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren. Verzamelde persoonsgegevens: Cookie- en gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan privacyschild.
 • Contact met de Gebruiker: contactformulier van deze Applicatie: door het contactformulier in te vullen met zijn/haar gegevens, geeft de gebruiker deze Applicatie toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven. Verzamelde persoonsgegevens: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en activiteit.
 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms: met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina's van deze Applicatie. De interactie en informatie die worden verkregen door deze Applicatie worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de gebruiker voor elk sociale netwerk. Als een dienst is geïnstalleerd waarmee interactie met sociale netwerken mogelijk is, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers deze niet gebruiken. Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Facebook, Inc.) De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Facebook, Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie- en gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan privacyschild.
 • Weergave van content van externe platforms: met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Applicatie bekijken en hiermee interacties uitvoeren. Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers deze niet gebruiken. Google Maps widget (Google Inc.): Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Applicatie dit soort content op zijn pagina's kan opnemen. Verzamelde persoonsgegevens: Cookie- en gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan privacyschild.

Rechten van gebruikers
Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de eigenaar worden verwerkt. Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:
 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken: gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun gegevens: gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens te verkrijgen: gebruikers hebben het recht te weten of de eigenaar de gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken: gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun gegevens te beperken: gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dat geval zal de eigenaar hun gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen: gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de eigenaar hun gegevens te laten wissen.
 • Hun gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere verwerkingsverantwoordelijke: gebruikers hebben het recht hun gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, op een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen: gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de eigenaar, kan de gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie. Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de eigenaar persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen
Verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de eigenaar zo spoedig mogelijk worden behandeld.

Bijkomende informatie over gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures
De eigenaar kan de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde diensten. De gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de eigenaar genoodzaakt kan zijn persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker
Naast de informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie op verzoek de gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud
Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie
Ten allen tijde kan van de eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt
Deze Applicatie ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden. Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid
De eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar de gebruikers via contactgegevens die de eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan deze pagina aangegeven. Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de gebruiker, dient de eigenaar opnieuw toestemming van de gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Juridische informatie
Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Informatie:
De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. De eigenaar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u ons hiervoor contacteren.

Onderbrekingen:
De eigenaar tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kunnen wij niet garanderen dat de website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen. De eigenaar aanvaardt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien deze naar Belgisch recht als zware fout gekwalificeerd zouden worden, voor schade veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals bijvoorbeeld bugs, troyaanse paarden enz.

Hyperlinks:
De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover de eigenaar geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. De eigenaar biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege de eigenaar met of van deze websites of van hun inhoud.

Aansprakelijkheid:
De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De eigenaar garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. De eigenaar is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is de eigenaar aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties. Het is mogelijk dat de website een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en de eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. De eigenaar verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten:
De website geniet auteursrechtelijke bescherming.

Mailverkeer:
E-mail (en bijlagen) zijn vertrouwelijk. Als u niet de bedoelde bestemmeling bent, is het gebruik van de e-mail strikt verboden. Gelieve dan ook onmiddellijk de afzender te verwittigen en de e-mail te verwijderen. De e-mail is niet gegarandeerd veilig of foutvrij. De informatie verstrekt via e-mail is geen sluitend advies. De afzender aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt via de e-mail. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bestemmeling.

Definities en juridisch kader
 • Persoonsgegevens (of gegevens): alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.
 • Gebruiksgegevens: informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.
 • Gebruiker: de persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de betrokkene.
 • Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Gegevensverwerker (of gegevenstoezichthouder): de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verwerker persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.
 • Verwerkingsverantwoordelijke (of eigenaar): de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De verwerkingsverantwoordelijke is de eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.
 • Deze Applicatie: de middelen waarmee de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld of verwerkt.
 • Dienst: de dienst die wordt aangeboden op deze site/applicatie.
 • Europese Unie (of EU): tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.
 • Cookie: kleine gegevenssets die op het apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen.

Meest recente update: 24 mei 2018
Roosterputstraat 1
2450 Meerhout
info@fiboro.be
014/300.260
Nieuwstraat 133
2840 Rumst
FIBORO - JUBOFISC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, gebreken of fouten in de informatie verstrekt op de website. Elke beslissing gemaakt op basis van deze informatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.
Copyright - J.R.
Erkend door het Institute for Tax Advisors and Accountants
info@jubofisc.be
0478/27.32.61
Terug naar de inhoud